Аэропорт Ташкент

Sug’urta shartnomalarini tuzish uchun sug’urta kompaniyasini tanlash.

Sug'urta shartnomalarini tuzish uchun sug'urta kompaniyasini tanlash.
Ishberuvchiningfuqarolikjavobgarliginimajburiysug’urtaqilishxizmatiniko’rsatishbo’yicha:   Konkursdaqatnashishshartlari Ishtirokchilartomonidantaqdimqilinadiganxujjatlarvama’lumot. Tijorattaklifidaquyidagilarniko’rsatishzarur:
  • Sug’urtakompaniyasito’g’risidaumumiyma’lumot;
  • Yirikdavlattashkilotlaribilanmajburiysug’urtalashsohasida (sanabo’tishzarur) amaliyishtajribasixaqidama’lumot;
  • OzbekistonRespublikasiviloyatlaridafiliallarmavjudligihaqidama’lumot;
  • Taklifqilinayotganvositachilikhaqifoiziningmiqdorihaqidama’lumot;
  • Sug’urtaholatlaridanogohlantirishhamdaularnioldiniolishgayo’naltirilgantadbirlanimoliyalashtirishuchunto’langansug’urtapremyasidantaklifqilinadiganfoizmiqdorihaqidama’lumot;
  • Vakolatnireytingagentligitomonidanberilganmoliyaviyishonchlilikto’g’risidagisertifikat;
  • Shuningdek, ishberuvchiningfuqarolikjavobgarliginimajburiysug’urtaqilishgaxuquqberuvchilitsenziyanushasiniilova
Tijorat takliflarini qabul qilishning oxirgi muddati:   2020 yil 20 oktyabr – soat 17:00 gacha. Ma’lumotuchuntelefonlar (99878) 140-28-14, 140-29-09, 140-29-74, (99878) 140-28-77 faksyoki e-mail: tashairkanc@uzbairports.uz