Аэропорт Ташкент

Asosiyyong’insöndürmevositalari (zarurbo’lsa) texnik xizmat ko’rsatish, ta’mirlash va qayta zaryadlash uchun tanlov o’tkazadi.

Asosiyyong'insöndürmevositalari (zarurbo'lsa) texnik xizmat ko'rsatish, ta'mirlash va qayta zaryadlash uchun tanlov o'tkazadi.
MCHJ «ISLOMKARIMOVNOMIDAGITOSHKENTXALQAROAEROPORTI»OU(karbonatangidrid) vaOP (chang) söndürücüler: asosiyyong’insöndürmevositalari (zarurbo’lsa) texnik xizmat ko’rsatish, ta’mirlash va qayta zaryadlash uchun tanlov o’tkazadi.
  1. Mahsulotnomi, texnikparametrlari, miqdorivaboshlang’ichnarxi:
 
№ p/n mahsulot nomi (ishlar, xizmatlar) yagona. birlik Soni Narxi
1 changyong’inextinguisher OU-1 dona 17 shartnomaasosida
2 changyong’in extinguisher OU-2 dona 56 shartnomaasosida
3 changyong’in extinguisher OU-3 dona 59 shartnomaasosida
4 changyong’in extinguisher OU-5 dona 399 shartnomaasosida
5 changyong’inextinguisher OU-8 dona 15 shartnomaasosida
6 changyong’in extinguisher OU-10 dona 159 shartnomaasosida
7 changyong’inextinguisher OU-20 dona 11 shartnomaasosida
8 changyong’in extinguisher OU-40 dona 1 shartnomaasosida
9 changyong’in extinguisher OU-80 dona 46 shartnomaasosida
10 changyong’in extinguisher OU-320 dona 2 shartnomaasosida
11 changyong’in extinguisher OU-400 dona 4 shartnomaasosida
12 changyong’inextinguisher OP-1 dona 58 shartnomaasosida
13 changyong’inextinguisher OP-2 dona 46 shartnomaasosida
14 chang yong’in extinguisher OP-3 dona 266 shartnomaasosida
15 chang yong’in extinguisher OP-4 dona 29 shartnomaasosida
16 chang yong’in extinguisher OP-5 dona 408 shartnomaasosida
17 chang yong’in extinguisher OP-6 dona 24 shartnomaasosida
18 changyong’inextinguisher OP-10 dona 103 shartnomaasosida
19 chang yong’in extinguisher OP-12 dona 3 shartnomaasosida
  UmumiyOU-769 ta.;OP-937ta. 2.Buyurtmachiningyetkazibberuvchigabo’lganmajburiytalablariushbushartnomaningboshqashartlariganisbatanustunkuchgaega. 2.1 ushbuturdagiishlarnibajarishuchuntegishlihujjatlarningmavjudligi. 2.2 maxsustoifadagidavlatob’ektlaridaishlashgaruxsatberish. 2.3 xizmatko’rsatishvatekshirishаеroportninghududiydamalgaoshiriladi. 2.4. Tovarlarnietkazibberishmuddati (ishlarnibajarish, xizmatko’rsatish) yiligabirmarta, 365 kun ichidata’mirlashvaaytato’ldirish (agar kerakbo’lsa), nuqsonliqonungamuvofiq. 2.5.To’lovshartlarinio’zgartirishga,xizmatnietkazibberishmuddatlarigayo’lqo’yilmaydi.
  1. To’lovshartlari: shartnomaimzolanganvaqtdanboshlab 10 bank kunimobaynidaoldindanto’lovning 15 foizidanko’pbo’lmaganmiqdorda. 10 bank kuniichidayakuniyto’lov, tomonlartomonidanbajarilganishlaraktivafakturaniimzolagandanso’ng.
  2. Tanlovvalyutasi: O’zbekistonso’m.
  3. Aloqarekvizitlari:
100167 g. Toshkent, aeroportga, Qumarikko’chasi, 13 MCHJ«IslomKarimovnomidagi Toshkent xalqaroaeroporti» Ma’lumotuchuntelefon: +(99871)255-19-68, faks: 71255-19-68 6.Tanlovdaishtiroketishuchuntijorattakliflariniqabulqilishmuddati 25.12.2020yilgacha Toshkent vaqti 14 soatgacha. Tijorattakliflaripochtavafaksorqaliqabulqilinadi. Ma’lumotfaqatrustilidaqabulqilinadi.